Tradycyjnie już 1 września, o godz. 16.00 spotkaliśmy się w kościele św. ap. Piotra i Pawła w Nysie, gdzie uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa Rudolfa Pierskały rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny. Z wielką uwagą słuchaliśmy słów Księdza Biskupa, który mówił o potrzebie tworzenia relacji międzyludzkich, żywych, szczerych, bezpośrednich. Konieczności budowania autorytetów i bazowaniu na relacji mistrz – uczeń. Naszą uwagę Ksiądz Biskup zwrócił również na znaczenie słów. Jak wielką moc sprawdzą mają wypowiadane przez nas słowa. Troszczmy się więc w tym Nowym Roku Szkolnym o nasze wzajemne relacje i o to, byśmy mogli je budować w murach szkoły, w bezpośrednich kontaktach. By były one oparte na życzliwości, wzajemnej trosce i odpowiedzialności za siebie i innych. Po Mszy świętej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do szkoły na krótkie spotkanie informacyjne..
Ten rok szkolny jest inny niż dotychczasowe. Jest w nas wiele niepokoju i niepewności, ale też radości z powrotu do szkoły i nadziei na dobrą przyszłość!
Wszystkim życzy dużo zdrowia, wielu sukcesów i pięknego czasu przeżytego w murach naszej szkoły!
 
 
01 września 2020 r. o godz. 14.00 w kaplicy szkolnej uczniowie klas I, II i III Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie pod opieką wychowawczyń, spotkali się na nabożeństwie z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego. Nabożeństwo poprowadził dyrektor szkoły ks. Henryk Wolff. Po zakończonym nabożeństwie uczniowie klasy I zostali pasowani na uczniów Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie oraz otrzymali tradycyjne rogi obfitości. Wszyscy z wielką nadzieją i radością wkraczamy w ten nowy, nietypowy rok szkolny!
Życzymy wszystkim dużo, dużo zdrowia i wielu sukcesów!
 

Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych w Diecezjalnej Szkole Podstawowej

i Diecezjalnym Liceum Humanistycznym w Nysie

Procedury opracowane zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej są załącznikiem do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 26.08.2020 r. określającym zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

 1. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem (jednym z czterech), zgodnie z zaleceniami. O godz. 8.10 wejścia od strony ul. św. Piotra zostaną zamknięte. Uczniowie rozpoczynający zajęcia od późniejszej godziny wchodzą do szkoły od podwórza.
 2. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.
 3. Na terenie szkoły w czasie trwania zajęć mogą przebywać jedynie uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi.
 4. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi wchodzą do szkoły w maseczkach. Uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek we wspólnych przestrzeniach szkoły w czasie przerw: korytarze, biblioteka szkolna. Po zajęciu miejsca w klasie maseczkę można zdjąć i odpowiednio zabezpieczyć. Wychowawcy klas w porozumieniu z rodzicami mogą zadecydować o zakupie zapasowych maseczek jednorazowego użytku na potrzeby klasy. Zużyte maseczki można wyrzucać tylko do wyznaczonych pojemników w szkole.
 5. Uczniowie nie zmieniają miejsc w klasie i siedzą w ławce zawsze z tą samą osobą. W miarę możliwości i w czasie zajęć w mniejszych grupach (grupy językowe, fakultatywne i inne) zajmują osobne miejsca przy stolikach.
 6. Uczniowie korzystają jedynie z własnych przyborów i podręczników, przynoszą też własne materiały dodatkowe, np. karty wzorów matematycznych i chemicznych (dostępne do wydrukowania na stronie CKE) oraz atlasy.
 7. Za zgodą nauczyciela i tylko w celach edukacyjnych mogą korzystać z własnych telefonów komórkowych.
 8. W każdym pomieszczeniu znajduje się płyn do dezynfekcji, z którego można skorzystać dodatkowo przed lekcją. W salach wyposażonych w umywalki dostępne jest również mydło.
 9. Uczniowie odpowiadają z miejsca, na którym siedzą. Jeżeli podchodzą do tablicy lub do nauczyciela, zakładają maseczkę. W takiej sytuacji nauczyciel jest również zobowiązany do założenia maseczki.
 10. Nauczyciel przed rozdaniem uczniom przygotowanych materiałów (kart pracy, sprawdzianów itp.) dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki. Tę czynność powtarza, gdy odbiera je od uczniów.
 11. Uczniowie korzystający z kredy, mazaków i przyrządów koniecznych do wykonania zadań na tablicy przed ich użyciem dezynfekują ręce lub trzymają je przez chusteczkę jednorazową.
 12. Po opuszczeniu sali przez uczniów, jest ona wietrzona, a dyżurny przeciera płynem dezynfekującym blaty ławek. Wychowawcy wyznaczają dyżurnych, którzy spełniać będą swoje zadania w określonej sali lub na wskazanych zajęciach nie częściej niż raz dziennie. Przydział obowiązków odnotowany zostanie w dzienniku lekcyjnym.
 13. Wejście uczniów kolejnej klasy do sali lekcyjnej następuje po zdezynfekowaniu ławek i opuszczeniu jej przez dyżurnego.
 14. Na korytarzach szkolnych w czasie przerw obowiązuje ruch prawostronny.
 15. Pierwszeństwo w drzwiach mają osoby wychodzące z sali lekcyjnej lub budynku.
 16. Wychodzenie poza obręb budynku i podwórza jest dopuszczalne jedynie dla uczniów liceum na długiej przerwie i w uzasadnionych przypadkach. Po powrocie uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
 17. Należy pamiętać o zaopatrzeniu się w śniadanie i napoje, ponieważ na terenie szkoły nie ma możliwości ich zakupić. Nie są również dostępne dystrybutory wody.
 18. Podczas przerw posiłki należy spożywać jedynie w klasach lub na otwartej przestrzeni, ponieważ na korytarzach szkolnych obowiązuje noszenie maseczek.

Procedury bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej w Diecezjalnej Szkole Podstawowej

Procedury opracowane zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej są załącznikiem do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 26.08.2020 r. określającym zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

 1. Do świetlicy przyprowadzane są tylko zdrowe dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez wskazanych w upoważnieniu opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Dzieci przyprowadzane do szkoły i korzystające ze świetlicy w godzinach 7.00 – 7.55 wchodzą do budynku szkoły wyznaczonym wejściem. Dzieci z klas I i IIA wejściem od ulicy Św. Piotra, dzieci klasy II B i kl. III wejściem od podwórza szkolnego.
 4. W wyznaczonym czasie rodzic przyprowadza dziecko i przy wejściu do budynku szkoły zdejmuje mu osłonę nosa i ust oraz przekazuje dziecko pracownikowi szkoły, który następnie przekazuje dziecko nauczycielowi świetlicy.
 5. Rodzic/opiekun prawny wchodzi z dzieckiem do wyznaczonej strefy rodzica w maseczce lub przyłbicy ochronnej oraz dezynfekuje ręce.
 6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 7. Podczas zajęć świetlicowych podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości - dzieci nie bawią się wszystkie w jednym miejscu, ale wykorzystują całą wolną przestrzeń sali.
 8. Dzieciom przypominane są ogólne zasady higieny- ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Każdorazowo przy wejściu do budynku dzieci dezynfekują ręce.
 10. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy) w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 11. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 12. Dzieci, pod nadzorem opiekunów, często i regularnie myją ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z zajęć na świym powietrzu.
 13. Podczas odbierania dziecka ze świetlicy  wyznaczonym czasie rodzic oczekuje na dziecko przy wejściu do budynku szkoły od strony podwórka. Rodzic informuje wychowawcę o swoim przybyciu używając domofonu znajdującego się przy drzwiach głównych lub własnego telefonu komórkowego dzwoniąc do wychowawcy świetlicy. Nauczyciel grupy wyprowadza ucznia na korytarz, troszcząc się o to, aby rodzic odebrał ucznia przy drzwiach wejściowych do szkoły.
 14. Rodzic/opiekun który podczas odbierania dziecka nie wchodzi na teren świetlicy, oczekuje na dziecko na podwórzu lub w wyznaczonej strefie rodzica zachowując zasady obowiązujące podczas przyprowadzania dziecka.
 15. Osoby przyprowadzające dzieci do świetlicy i odbierające je ze świetlicy szkolnej minimalizują czas przebywania na terenie szkoły. Po oddaniu dziecka rano, bądź odebraniu go po pobycie w świetlicy, niezwłocznie opuszczają teren szkoły.
 16. Codziennie powierzchnie użytkowe na terenie świetlicy (blaty, klamki, włączniki światła etc.), sprzęt i rzeczy używane przez dzieci oraz nauczycieli są dezynfekowane.
 17. Podczas zajęć świetlicowych dzieci korzystają wyłącznie z własnych przyborów szkolnych, nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 18. Z sali usunięte są przedmioty, zabawki, których nie można codziennie dezynfekować (np. pluszaki).
 19. Dzieci nie przynoszą do świetlicy żadnych własnych zabawek ani ulubionych przedmiotów.
 20. Jeżeli nauczyciel świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,wyznaczona osoba niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej do izolacji sali, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawice, kombinezon), pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki. Pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległość, do momentu odebrania dziecka przez rodziców.
 21. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji dyrektora szkoły oraz rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. (rodzic jest zobowiązany podać w Karcie Zgłoszenia numer telefonu, pod którym jest dostępny w godzinach prowadzonych przez szkołę zajęć opiekuńczo – wychowawczych.)
 22. Do przestrzegania postanowień niniejszych procedur zobowiązani są wszyscy nauczyciele świetlicy oraz rodzice/opiekunowie dzieci.

 

Nysa, 26.08. 2020 r.

Procedury bezpieczeństwa w Internacie Diecezjalnej Szkoły Podstawowej i Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie

w związku z zagrożeniem sanitarno – epidemiologicznym COVID-19

 

Procedury opracowane zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej są załącznikiem do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 26.08.2020 r. określającym zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

 1. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Przy wejściu do internatu wychowankowie oraz pracownicy są zobowiązani do zdezynfekowania rąk.
 3. Wychowankowie internatu zobowiązani są do zachowania dystansu podczas pobytu w internacie, częstego mycia rąk ciepłą wodą z mydłem, zachowywania czystości w pokojach oraz częstego wietrzenia pomieszczeń.
 4. Wychowankowie mają obowiązek przechowywania własnych podręczników, przyborów szkolnych oraz rzeczy osobistych w przydzielonych im szafkach i ograniczenia dostępu do nich osób trzecich. Nie mogą zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Wychowankowie zobowiązani są do zachowania rygorów bezpieczeństwa i higieny w przestrzeniach wspólnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty poręczy krzeseł, powierzchnie płaskie np. blaty w pokoju cichej nauki.
 6. Przebywanie osób z zewnątrz w internacie jest ograniczone do niezbędnego minimum i ograniczone do wyznaczonych obszarów z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 7. Kontakt z rodzicami/opiekunami powinien odbywać się głównie z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 8. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, wychowanek jest izolowany od innych osób w wyznaczonym pomieszczeniu. O sytuacji zdrowotnej wychowanka niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie oraz umożliwia się wychowankowi w skorzystaniu z teleporady medycznej.

 

Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego

(dotyczące czasu realizacji zajęć w czasie pandemii)

 1. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe
 2. Zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości należy prowadzić na otwartej przestrzeni ( w zależności od warunków pogodowych).
 3. Lekcje pojedyncze trwają 35 minut plus 10 minut na przebranie, higienę i opuszczenie szatni).
 4. Lekcje łączone trwają 1 godz. i 20 minut plus 10 minut na przebranie, higienę i opuszczenie szatni. ( nie dotyczy łączonej lekcji 7-8)
 5. Sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie odkażany.
 6. Wietrzenie Sali gimnastycznej odbywa się po każdych zajęciach.
 7. Przebieranie w szatniach odbywa się z zachowaniem porządku i odpowiedniego reżimu sanitarnego.
 8. Przed wejściem na salę gimnastyczną każdy uczeń odkaża ręce w dozowniku z płynem dezynfekującym.
 9. Po wejściu na salę (bez maseczek) uczniowie zajmują wyznaczone miejsca siadając w siadzie skrzyżnym w odpowiednich odległościach.
 10. Po zakończonej lekcji i przebraniu uczniowie opuszczają szatnię i strefę korytarza po dzwonku na przerwę.
 11. Kolejna grupa ćwiczebna wchodzi do szatni po zgodzie nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 12. Przejście grupy ćwiczebnej na zajęcia na terenie zewnętrznym odbywa się w zwartej, zorganizowanej grupie (maseczki nieobowiązkowe).
 13. Uczniowie korzystają z wody pitnej dostępnej w szkole podawanej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 14. Kontakty z nauczycielami wychowania fizycznego w pokoju nauczycieli odbywają się w maseczkach z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 15. W klasach 1 – 3 SP obowiązuje harmonogram przyprowadzania i odbierania grup ćwiczebnych.
 16. W strefie korytarza obowiązuje ruch prawostronny.
 17. Decyzję o innych, nieujętych w powyższym regulaminie działaniach podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia.

Pamiętaj o 3 żelaznych zasadach:

 1. Mycie i odkażanie rąk
 2. Dystans społeczny
 3. Maseczki ochronne 

Adam, Agata Wrona 

Procedury bezpieczeństwa w czasie korzystania z obiadów na terenie Diecezjalnej Szkoły Podstawowej i Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie

 1. Pomieszczenia należące do kuchni należą do strefy żywienia i są odpowiednio oznaczone.
 2. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie ucznia i strefie rodzica.
 3. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny stanowisk pracy.
 4. Stołówka należy do strefy żywienia a miejsca spożywania posiłków wyznaczone są z zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.
 5. Obiady wydawane są wg harmonogramu. Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej na stołówce przebywają w tych samych zespołach jak podczas zajęć szkolnych.
 6. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce.
 7. Przed wejściem do stołówki uczniowie myją ręce.
 8. W stołówce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
 9. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.

Procedury bezpieczeństwa w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Diecezjalnej Szkole Podstawowej i Diecezjalnym Liceum Humanistycznym w Nysie

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Diecezjalnej Szkole Podstawowej i Diecezjalnym Liceum Humanistycznym w Nysie czynny jest w poniedziałki i środy od godz. 7.45 do 12.00.

 1. Gabinet profilaktyczny wyposażony jest w środki do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maski z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne i przyłbice, fartuchy flizelinowe ochronne, fartuchy barierowe wodoodporne.
 2. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym może przebywać tylko jeden uczeń, który niezwłocznie po wejściu do gabinetu będzie miał wykonany pomiar temperatury ciała i zdezynfekowane ręce.
 3. W gabinecie obowiązuje zakrywanie nosa i ust.
 4. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów, sprawowanie opieki poprzesiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, stosuje następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
 5. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, zastosuje następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
 6. Podczas udzielania świadczeń u ucznia/ pracownika, u którego objawy sugerują podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV2, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, zastosuje następujące środki: maska z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch barierowy wodoodporny.
 7. W gabinecie przeprowadza się dezynfekcję powierzchni, w tym dezynfekcję blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego 2x dziennie, a w razie potrzeby częściej, ponadto stosuje się częste wietrzenie pomieszczenia.
 8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia/pracownika dalsze postępowanie będzie przebiegało zgodnie z obowiązującymi procedurami na podstawie wytycznych MEN,MZ,GIS.

Witajcie Kochani Uczniowie klas I 1

rozpoczęcie roku szkolnego LO 1

26 czerwca 2020 r. zakończyliśmy bardzo nietypowy, trudny rok szkolny. Pożegnanie ze szkołą na czas wakacji wyglądało również trochę inaczej niż zawsze. O godz. 9.00 została odprawiona przez księży pracujących w naszych szkołach Masz św. dziękczynna w kościele św. ap. Piotra i Pawła w Nysie. Mszy św. przewodniczył ks. dyrektor Henryk Wolff, a kazanie wygłosił ks. Leszek Zarzycki.
Następnie uczniowie zgłaszali się do szkoły w ściśle wyznaczonych godzinach, przestrzegając zasad reżimu sanitarnego, aby na chwilę spotkać się w klasie z wychowawcami i koleżankami i kolegami oraz odebrać świadectwo szkolne.
Gratulujemy pięknych wyników na świadectwach oraz życzymy wszystkim słonecznych, radosnych wakacji, abyśmy mogli we wrześniu pełni sił i optymizmu rozpocząć kolejny rok nauki (miejmy nadzieję, że w murach szkoły)!
 

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej to najpopularniejsza wśród 24 istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej olimiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku podczas XXXV edycji nasi uczniowie: Miłosz Małecki i Agnieszka Malczyk zostali jej finalistami.

Opiekunką uczniów była Pani Dorota Oślizło.

 

Ta piękna uroczystość odbyła się w naszej szkolnej kaplicy z udziałem absolwentów, dyrekcji szkoły, wychowawców oraz rodziców. W czasie nabożeństwa ks. dyrektor Henryk Wolff przypomniał zebranym fragmenty z listu śp. ks. prof. dr. hab. Radosława Chałupniaka z życzeniami by towarzyszyły one naszym młodym absolwentom na różnych, często trudnych ścieżkach dorosłego życia, w które właśnie wkraczają:
„…Nauczyłem się żyć, nauczyłem się wykorzystywać dobrze czas, nauczyłem się, jak kochać i być kochanym, nauczyłem się… NADZIEI, że choć moje życie kiedyś przerwie śmierć, jednak po tej śmierci będzie nowe życie (…) Zawsze coś się znajdzie do zrobienia. Zawsze mogę coś poczytać, czegoś nowego się nauczyć. Zawsze mogę wyjść do ludzi, by z nimi porozmawiać, by ucieszyć się nimi, by dzielić z nimi radości i cierpienia. Jeśli brakuje wiary, życie jest nudne, jeśli jest ta wiara, jeśli troszczę się o tę wiarę, poznaję ją i rozwijam, to nie ma nudy! Trzeba przestać się nudzić i zacząć żyć, bo w niebie będziemy żyć całą pełnią.”
Następnie wychowawcy: p. Małgorzata Salachna i p. Adam Wrona wręczyli absolwentom: Agnieszce Malczyk i Wojciechowi Lupie statuetki Najlepszego Absolwenta Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie 2020.
Były nagrody, upominki, podziękowania, wzruszające słowa rodziców, a na zakończenie tradycyjne już, prezent od szkoły dla każdego absolwenta - papieski krzyżyk, jako pamiątka i drogowskaz.
Wszystkim absolwentom życzymy pięknych wakacji oraz świetnych wyników na świadectwach maturalnych!
POWODZENIA NA DALSZEJ DRODZE ŻYCIA!
27349821
Pożegnanie absolwentów Diecezjalnej Szkoły Podstawowej w Nysie odbyło się w czasie nabożeństwa, które poprowadził ks. dyrektor Henryk Wolff w naszej szkolnej kaplicy. Świadectwa i nagrody wręczyła wychowawczyni uczniów p. Katarzyna Zaremba.
Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia w dalszej edukacji, a na najbliższy
czas pięknych, wartościowych wakacji.

 

 

10 marca 2020 roku odbyły się eliminacje miejsko-gminne 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W tym roku wzięło w nim udział 47. uczestników, którzy wystąpili w trzech turniejach. Mimo tak dużej konkurencji uczennicom naszej szkoły udało się wywalczyć wysokie pozycje i tym samym zaprezentować swoje umiejętności i kunszt artystyczny. Nad wyborem tekstów i przygotowaniem wszystkich reprezentantów szkoły czuwała Pani Lidia Rogowska, która jest także autorką scenariuszy monodramów, a przygotowaniem muzycznym zajął się Pan Tomasz Wojdyło. A oto wyniki naszych uczennic, które wezmą udział w eliminacjach rejonowych:

1234 Ponadto w konkursie wzięli udział: Mateusz Czarnecki, Martyna Tarnowska, Katarzyna Kiełb, Julia Sobota, Katarzyna Dyda, Liliana Włodarska i Filip Przybyszewski. Wszyscy zaprezentowali się bardzo dobrze, jednak przy tak licznej konkurencji trudno zająć miejsce na podium.

      

W sobotę 29 lutego w naszej szkole miał miejsce Opolski Turniej Fizyczny. Na turniej przybyli uczniowie z większości nyskich szkół średnich, najlicPTFzniejszą grupę stanowili uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, w sobotę odbyły się dwa pierwsze etapy turnieju. W przerwie między I i II etapem uczestnicy mogli posłuchać multimedialnego wykładu/pokazu na temat światła, który zaprezentowała pani doktor Barbara Pytel, pracownica Uniwersytetu Opolskiego. W turnieju uczestniczyło 58 zawodników, do II etapu zakwalifikowało się w naszym okręgu 22 osoby. Najwięcej punktów zdobyła a tym samym zajęła I miejsce po I etapie konkursu - uczennica Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie - Julia Dudek, drugie miejsce przypadło 4 zawodnikom - Joannie Szpatuśko, Alanowi Kasprzykowi, Korneliuszowi Cytera (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie) oraz Mateuszowi Dziedzicowi (I Liceum Ogólnokształcące  im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie), na III miejsce zasłużyło sobie 7 uczniów - Aleksandra Rembacz, Matylda Pańczyk, Michał Wielgus (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie), Michał Krawczuk (I Liceum Ogólnokształcące  im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie), Robert Mamala (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie) oraz Bartosz Szyra i Jan Hajduk (Diecezjalne Liceum Humanistyczne). Dziękujemy wszystkim za udział, uczestnikom drugiego etapu gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach.

25 stycznia w hotelu Aspen uczniowie trzecich klas liceum oraz ich przyjaciele i przyjaciółki bawili się na balu studniówkowym.
Na początku młodzież zaprezentowała swe liczne talenty w programie artystycznym, następnie podziękowała dyrekcji, nauczycielom
i rodzicom. Po części oficjalnej nie pozostało nic innego jak tylko dobrze się bawić.

klasaMałgosiadamad1p1p2dzchz2z3z4

Podkategorie