Dane dotyczące rekrutacji i informacji o szkole znajdziesz tutaj - ZOBACZ WIECEJ

Uczniom rozpoczynającym naukę w klasie I liceum proponujemy następujący plan kształcenia

REKRUTACJA 2022/2023

 DIECEZJALNE LICEUM HUMANISTYCZNE w NYSIE

 

 Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę.

 • Dotychczas 100% naszych absolwentów zdało maturę, uzyskując wyniki znacznie wyższe od średnich wyników w województwie i w kraju.
 • Oferujemy profile kształcenia umożliwiające studiowanie na kierunkach: politechnicznych, medycznych, humanistycznych, przyrodniczych i artystycznych.

  

PROFILE KSZTAŁCENIA:

 

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy następujące profile kształcenia z językiem angielskim w zakresie rozszerzonym:

 • biologiczno–chemiczny
 • matematyczno-fizyczny;
 • matematyczno-geograficzny;
 • polonistyczno-historyczny;
 • polonistyczno-geograficzny

 

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE JĘZYKÓW OBCYCH:

 

Pierwszy język obcy- język angielski – kontynuacja, w grupie o poziomie zaawansowania dostosowanym do poziomu umiejętności językowych ucznia. Wymiar 5 godz./tyg. przez 4 lata

Drugi język obcy:

 • język niemiecki lub
 • język hiszpański

Wymiar: 3 godz./tyg. przez 4 lata

  KRYTERIA KLASYFIKACJI DO GRUP JĘZYKOWYCH

 • język angielski – kwalifikacja wg poziomu zaawansowania na podstawie testu pisemnego i rozmowy w języku angielskim;
 • drugi język obcy – w roku szkolnym 2022/2023 proponujemy;
  • język niemiecki – kwalifikacja do grup wg poziomu zaawansowania na podstawie testu pisemnego,
  • język hiszpański.

W przypadku, gdy liczba chętnych będzie większa od liczby miejsc w grupie – przydział  odbędzie się wg miejsca uzyskanego przez kandydata na liście rankingowej.

 

DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA:

 1. Zajęcia pozalekcyjne:
  • koła przedmiotowe (przygotowanie do olimpiad przedmiotowych),
  • koła teatralno – recytatorskie (przygotowanie do konkursów recytatorskich),
  • zajęcia rekreacyjno – sportowe,
   • sobotnie zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego,
   • obozy letnie,
  • językowe projekty edukacyjne,
  • edukacja teatralna – wyjazdy na spektakle.

    2.  Indywidualny tok / program nauki dla uczniów zdolnych.

   3. Zindywidualizowane kształcenie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 KRYTERIA PRZYJĘCIA

 

O przyjęciu kandydata decydują:

 • wynik egzaminu ósmoklasisty
 • wyniki nauczania w szkole podstawowej,
 • wynik rozmowy kandydata i jego rodziców z księdzem dyrektorem.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów według następujących zasad:

1. wyniki egzaminu ósmoklasisty (maks. 100 p.),

 • wyniki z języka polskiego: 100% x 0,35 = 35 pkt.
 • wynik z matematyki: 100% x 0,35 = 35 pkt.
 • wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt.

2.oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie klasy VII oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 80 p.):

   - z języka polskiego i matematyki,

   - z języka obcego i dwóch przedmiotów kierunkowych w zależności od wybranego profilu kształcenia:

 • biologia i chemia
 • geografia i język polski
 • geografia i matematyka
 • fizyka i matematyka
 • historia i język polski

Oceny z przedmiotów są punktowane wg następujących zasad:

za ocenę celującą kandydat uzyskuje 16 punktów,

za bardzo dobrą 15 punktów,

za dobrą 12 punktów,

za dostateczną 7 punktów,

za dopuszczającą 1 punkt.

 

3. inne osiągnięcia ucznia (maks. 20 p.):

A) udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i tematycznych (wykaz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu) (maks. 8 p.):

 • finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 8 p.,
 • laureat konkursu wojewódzkiego – 8 p.,
 • wielokrotny finalista konkursu wojewódzkiego– 8p.,
 • finalista konkursu wojewódzkiego-6 p.,
 • udział w konkursie na szczeblu wojewódzkim – 4 p.,

B) udokumentowane osiągnięcia sportowe lub artystyczne (maks. 4 p.):

 • zajęcie I –VI miejsca na szczeblu ponadwojewódzkim – 4 p.,
 • zajęcie I – III miejsca na szczeblu wojewódzkim – 3 p.,
 • zajęcie I – III miejsca na szczeblu powiatowym – 1 p,

C) stały wolontariat (maks. 4 p.),

D) dodatkowe osiągnięcia (maks. 4 p.):

 • wzorowa ocena zachowania (2 p.),
 • uznana praca w samorządzie szkolnym (1 p),
 • udział w zajęciach kulturalno-artystycznych (1 p).

4. W przypadku, gdy kandydat uzyskał w okresie nauki kilka lokat punktowych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskują maksymalną liczbę punktów - 200 pkt.

O przyjęciu kandydata decyduje wynik rozmowy kandydata i jego rodziców z księdzem dyrektorem.

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 • wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I (formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej szkoły);
 • wykaz ocen z półrocza klasy VIII,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • zaświadczenie o udziale w konkursach przedmiotowych,
 • opinia księdza proboszcza (lub katechety),
 • trzy zdjęcia legitymacyjne.

 

 WAŻNE TERMINY:

 

 • składanie dokumentów do 08.06.2022 r.
 • rozmowy kandydatów i ich rodziców z Księdzem Dyrektorem – 09 – 22.06.2022 r.
 • dostarczenie informacji o wynikach egzaminu ósmoklasisty – 04.07.2022 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych – 06.07.2022 r., o godz. 1400,
 • podpisanie umowy o naukę (jako potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do szkoły) 07.07.2022 r. i 08.07.2022 r. od godz. 14.00,
 • testy językowe dla uczniów zakwalifikowanych do szkoły (część pisemna i ustna):
  • język angielski i język niemiecki – 07.07.2022 r. o godz. 14.00