Świetlica jest dostępna dla uczniów klas I - III w godzinach od 7:00 do 17:00

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W DIECEZJALNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NYSIE

Uchwalono na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078).

§  1.

Postanowienia ogólne

1) Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły określone w Statucie Szkoły oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.

2) Świetlica obejmuje opieką uczniów klas I – III, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

 1. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
 2. lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 1. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i miesięcznego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany, przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

§ 2.

Cele i zadania świetlicy

1) Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w aspekcie wychowania.

2) Do głównych zadań świetlicy należy:

 1. organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;
 2. tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji;
 3. tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych);
 4. rozwijanie samodzielności;
 5. pobudzanie ciekawości poznawczej;
 6. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami (przekaz informacji o niezaspokojonych potrzebach dziecka i wynikających z tego zachowań);
 7. pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły.

§ 3.

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 7.00 do 7.55 oraz od 14.15 do 17.00.
 2. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice.
 3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń dzieci do świetlicy, pierwszeństwo przy przyjęciu dziecka do świetlicy mają dzieci rodziców pracujących na podstawie oświadczenia zawartego w deklaracji.
 4. Dziecko korzystające ze świetlicy zgłasza swoje przyjście wychowawcy świetlicy.
 5. Wychowawcy świetlicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka od momentu zgłoszenia przez dziecko swojego przyjścia do momentu odebrania przez osoby upoważnione
 6. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów nie powinna przekraczać 26 osób.
 7. Nauczyciel pracujący w świetlicy przygotowuje na każdy dzień tygodnia co najmniej jedno zajęcie programowe i przeprowadza je w czasie dogodnym dla ucznia. Zajęcia programowe trwają czasowo w zależności od treści, zainteresowania i aktywności ucznia. 

§ 4.

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej

1) Uczniowie klasy I przychodzą do świetlicy przed lekcjami pod opieką rodzica (opiekuna), po lekcjach pod opieką nauczyciela realizującego ostatnią lekcję w danym dniu.

2) Podczas przebywania w świetlicy uczniowie są zobowiązani do:

  1. udziału w zajęciach świetlicowych,
  2. dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,
  3. zgłaszania do wychowawców wszystkich wyjść,
  4. przestrzegania dyscypliny,
  5. dbania o czystość i porządek,
  6. szanowania gier, zabawek i sprzętów znajdujących się w świetlicy szkolnej,
  7. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

3) Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na ocenę zachowania.

4) Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty Zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.

5) Rodzic odbierający dziecko ze świetlicy zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu wychowawcy świetlicy.

6) Możliwość uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej może zostać zawieszona w przypadku, nieprzestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 5.

Zadania nauczyciela świetlicy

 1. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego rocznego planu i miesięcznego planu pracy.
 3. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 6. Współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów.
 7. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
 8. Opracowanie regulaminu oraz planu pracy świetlicy.
 9. Zapoznanie uczniów i rodziców (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy i planem pracy.
 10. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.

§ 6.

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt z nauczycielem świetlicy, rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne w sytuacjach szczególnych

§ 7.

Dokumentacja świetlicy

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Miesięczny plan pracy.
 4. Dziennik zajęć.
 5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 6. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

 § 8.

Wyposażenie świetlicy

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:

 • Sprzęt audiowizualny.
 • Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych.
 • Czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.
 • Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Podstawa prawna

Art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 1078).