REGULAMIN INTERNATU DIECEZJALNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I DIECEZJALNEGO LICEUM HUMANISTYCZNEGO

W NYSIE

(modyfikacja sierpień 2019 )

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287);
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245

oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287);

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.

z 2003r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.)

 • Statut Szkoły

 

I  Postanowienia ogólne

Internat zastępuje wychowankowi dom rodzinny i stwarza warunki do rozwijania własnych zainteresowań, uzdolnień i dyspozycji. Przygotowuje wychowanka do samodzielnego uczestniczenia w życiu społecznym oraz uczy umiejętnego organizowania własnego życia zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Stara się wychowywać ludzi odpowiedzialnych, uczciwych, kulturalnych, zdyscyplinowanych i obowiązkowych.

II  Organizacja

1) Otwarcie lub likwidacja internatu następuje decyzją Organu Prowadzącego.

2) Kierownikiem internatu jest dyrektor szkoły.

3) Wychowawcy internatu, którzy są członkami Rady Pedagogicznej sprawują opiekę nad wychowankami:

 • służą wychowankom pomocą i opieką;
 • stwarzają wychowankom warunki do nauki i wypoczynku;
 • wychowawcy planują, realizują i oceniają działalność wychowanków;
 • wyrabiają u wychowanków samodzielność;
 • podnoszą i kształtują odpowiedzialność za stan powierzonego lub użytkowanego wychowankom mienia, przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa; wyrabiają u wychowanków właściwe nawyki w tym zakresie;
 • współpracują z rodzicami i nauczycielami;
 • wychowawcy są rzecznikami spraw wychowanków wobec rady Pedagogicznej;

4) Zajęcia w internacie rozpoczynają się o godz. 20.00 w dniu wolnym poprzedzającym dzień zajęć szkolnych, kończą się o godz. 18.00 w dniu zakończenia zajęć w szkole.

5) Wychowankowie internatu nie mogą przyjmować gości na terenie internatu – wyjątkiem są odwiedziny rodziców.

6) W czasie wolnym wychowankowie mogą wychodzić poza obręb internatu po uprzednim poinformowaniu wychowawcy.

7) Wyjście w każdym innym czasie możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody wychowawcy, poprzedzonej informacją od rodziców lub opiekunów.

8) O nieobecności wychowanka w internacie w dniach nauki szkolnej rodzice lub opiekunowie wychowanka zobowiązani są powiadomić wychowawcę o okresie i przyczynie absencji.

9) Pozostanie w internacie w godzinach nauki szkolnej lub w dniach wolnych wymaga zgody kierownika internatu.

10) Ze względów bezpieczeństwa drzwi do pokojów wychowanków mogą być zamykane na klucz tylko w czasie ich nieobecności.

11) Wszelkie informacje związane z opuszczeniem internatu będą zapisywane w dzienniku internatu.

III  Rozkład dnia w internacie

8.00 – 15.15 – zajęcia lekcyjne

15.20 – 16.30 – czas wolny

16.30 – 18.00 – nauka własna

18.00 - kolacja

18.30 – 21.30 – nauka własna

21.30 – sprzątanie i wietrzenie sal, toaleta wieczorna

22.00 - cisza nocna

22.30 – zupełne wygaszenie świateł; możliwość palenia świateł w salach do godziny 23.00 po wcześniejszym uzyskaniu zgody wychowawcy;

IV  Wychowankowie internatu

1) O przyjęciu do internatu może ubiegać się uczeń:

 • mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd jest niemożliwy lub utrudniony;
 • w przypadku szczególnych, uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi bądź wychowawczymi, do internatu może być przyjęty uczeń z miejscowości będącej siedzibą szkoły – w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły.

2) Prawa wychowanka przebywającego w internacie określa Statut Szkoły, a ponadto wychowanek ma prawo do:

 • zakwaterowania i całodziennego, odpłatnego wyżywienia;
 • korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu, służących do nauki własnej, pogłębianiu zainteresowań i uzdolnień;
 • wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie i szkole oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach sportowych, technicznych, artystycznych prowadzonych przez placówki działające w środowisku;
 • korzystanie z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie;
 • przyjmowania w odwiedziny rodziców;
 • współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu;

3) Obowiązki wychowanka przebywającego w internacie określa Statut Szkoły, a ponadto wychowanek ma obowiązek:

 • systematycznie uczyć się, wykorzystując jak najlepiej czas i warunki do nauki;
 • współudziału w organizacji pracy i wypoczynku;
 • udzielania współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce;
 • utrzymania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, ogólnodostępnych i otoczenia internatu;
 • regularnego uiszczania opłat za wyżywienie i zakwaterowanie;
 • poszanowanie sprzętu znajdującego się w internacie i dokonywanie na własny koszt napraw uszkodzeń zaistniałych na skutek zamierzonego działania;
 • przestrzeganie rozkładu dnia;

4) Za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską oraz w przypadku niewywiązywania się z obowiązków, wychowanek może utracić prawo do zamieszkania w internacie.

5) Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu podejmuje Dyrektor Szkoły.

6) Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo zamieszkania w internacie.

7) W internacie zabronione jest:

 • picie alkoholu, palenie papierosów, posiadanie i stosowanie jakichkolwiek środków odurzających w internacie i poza nim;
 • używanie w pokojach czajników elektrycznych, grzejników, żelazek, itp.;
 • używanie w pokojach otwartego ognia (np. zapalniczek, świeczek);
 • manipulowanie przy urządzeniach elektrycznych;
 • wprowadzanie osób obcych (z wyjątkiem rodziców);

V  Nagrody i wyróżnienia

 1. Wyróżnienie słowne wobec grupy;
 2. Adnotacja w dzienniku internatu;
 3. Pochwała kierownika internatu;
 4. Nagroda rzeczowa;
 5. List pochwalny wysłany do rodziców;
 6. Wniosek o podwyższenie oceny zachowania;

VI  Kary – za naruszenie regulaminu internatu

 1. Upomnienie ustne;
 2. Adnotacja w dzienniku internatu;
 3. Ograniczenie wyjść z internatu;
 4. Nagana kierownika internatu;
 5. Nagana z ostrzeżeniem wydalenia z internatu;
 6. Warunkowe pozostawienie w internacie;
 7. Wydalenie z internatu:
 • wniosek wychowawcy o wydalenie wychowanka z internatu wymaga większości bezwzględnej Rady pedagogicznej Szkoły;
 • odwołania od decyzji wychowawcy rozpatruje kierownik internatu i Rada Pedagogiczna Szkoły;

Dane ogólne szkoły

Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie jest katolicką szkołą ogólnokształcącą o uprawnieniach szkoły publicznej mieszczącą się w Nysie na ulicy św. Piotra 1A. Dyrektorem szkoły jest ks. Henryk Wolff, organem prowadzącym jest Diecezja Opolska. Szkoła została założona w 1999 roku przez Ordynariusza Diecezji Opolskiej księdza arcybiskupa Alfonsa Nossola. Szkoła stwarza warunki wszechstronnego rozwoju młodzieży w oparciu o chrześcijański system wartości. Szkoła jest otwarta dla wszystkich uczniów, którzy akceptują jej program.

Na podstawie osiąganych efektów na egzaminach zewnętrznych i olimpiadach przedmiotowych szkoła plasuje się w czołówce najlepszych liceów w kraju i województwie.

Uczniowie

W roku szkolnym 2019/ 2020 szkoła liczy 6 oddziałów liceum po gimnazjum oraz 3 oddziały klas I liceum po szkole podstawowej, do których uczęszcza łącznie 165 uczniów.

Kadra Szkoły

W Diecezjalnym Liceum Humanistycznym w Nysie pracuje 34 nauczycieli, w zdecydowanej większości są to nauczyciele dyplomowani. Kadra pedagogiczna o wysokich kompetencjach dba o wysoki poziom kształcenia i wychowania, kładąc duży nacisk na indywidualizację kształcenia.

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy wspólnotą uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i rodziców opartą na poszanowaniu godności człowieka. Naszym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia z uwzględnieniem jego indywidualności, w oparciu o podstawowe wartości chrześcijańskie.

WIZJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą stwarzającą uczniom warunki do pełnego rozwoju i przygotowującą ich do dorosłego życia.

 • Szkoła osiąga wysoką jakość kształcenia w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną i efektywne metody nauczania.
 • W szkole prowadzone są innowacje pedagogiczne.
 • Szkoła stwarza warunki indywidualnego toku kształcenia dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
 • Szkoła stwarza warunki indywidualnego kształcenia poprzez szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych i fakultatywnych.
 • Szkoła zapewnia indywidualną pomoc psychologiczno- pedagogiczną uczniom i ich rodzicom, szczególnie w wyborze dalszego kierunku kształcenia.
 • Szkoła stwarza możliwości rozwijania kompetencji międzykulturowych oraz przygotowuje ucznia do życia w świecie globalnym.
 • Szkoła jest organizatorem i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego środowiska.
 • Kadrę szkoły stanowią nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni o wysokich kwalifikacjach, ustawicznie doskonalący się, którzy są wzorem osobowym i autorytetem dla uczniów.
 • Rodzice uczniów pełnią rolę wiodącą w procesie wychowania, szkoła spełnia funkcję pomocniczą. Oddziaływania wychowawcze szkoły i domu rodzinnego są spójne i zgodne z przyjętym systemem wartości.
 • Specyfikę szkoły stanowi stosowanie systemu wychowawczego opartego na pełnym i wzajemnym zaufaniu w relacjach między wychowawcą a wychowankiem oraz na stałej gotowości i służenia młodemu człowiekowi życzliwą rada i pomocą, która stwarza między nimi szczególną więź, na wzór więzi rodzinnej.

WIZJA ABSOLWENTA

Nasz absolwent:

 • kieruje się w swoim życiu wartościami chrześcijańskimi,
 • jest odpowiedzialnym obywatelem swojej ojczyzny,
 • jest przygotowany do życia w świecie globalnym, z mnogością kultur, religii i ideologii,
 • jest samokrytyczny, odpowiedzialny za swoje życie i rozwój, ukierunkowany na samodoskonalenie się,
 • jest otwarty, szanuje drugiego człowieka, jest wrażliwy na potrzeby innych i gotowy do bezinteresownej pomocy,
 • reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej,
 • podejmuje dalsze kształcenie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami,
 • dba o kulturę języka ojczystego,
 • swobodnie posługuje się dwoma językami obcymi,
 • korzysta umiejętnie z różnych źródeł wiedzy w sposób celowy,
 • posiada kompetencje naukowo-techniczne,
 • rozumie mechanizmy życia politycznego i gospodarczego,
 • jest przygotowany do odbioru różnych form kultury,
 • jest kreatywny i przedsiębiorczy,
 • dba o swoje zdrowie i rozwój fizyczny.

Regulamin uczniowski Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie (wyciąg ze statutu szkoły). Zaopiniowano pozytywnie na posiedzeniu

Rady Pedagogicznej 28 sierpnia 2019 r.

Uszczegółowienia dotyczą stroju szkolnego i korzystania z telefonów komórkowych.

 

Prawa i obowiązki uczniów

§  47

Uczniowie mają prawo do:

  1. dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,
  2. życzliwego i podmiotowego ich traktowania,
  3. znajomości programu edukacyjnego, wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  4. sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania,
  5. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
  6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  7. otrzymania pomocy w przypadku trudności,
  8. wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,
  9. wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
  10. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, z względnieniem przepisów prawa polskiego.

§ 48

Uczniowie mają obowiązek:

 1. przestrzegania statutu szkoły;
 2. włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne;
 3. właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych, systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych;
 4. kulturalnie i z szacunkiem zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 5. godnego reprezentowania szkoły;
 6. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 7. noszenia na terenie szkoły stroju określonego przez szkołę;
 8. mają obowiązek usprawiedliwienia w terminie do 7 dni nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
 9. usprawiedliwiania nieobecności w szkole zgodnie z następującymi zasadami:
  1. usprawiedliwianie nieobecności ucznia niepełnoletniego jest obowiązkiem jego rodziców, który winni wypełnić w ciągu 7 dni po ostatnim dniu nieobecności w szkole w formie uzgodnionej z wychowawcą klasy; termin ten ulega skróceniu w okresach poprzedzających zakończenie semestru lub roku szkolnego; nieobecności muszą być usprawiedliwione najpóźniej na dzień przed konferencją klasyfikacyjną;
  2. wychowawca nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności - zwłaszcza na pojedynczych godzinach;
  3. uczniowie pełnoletni mogą usprawiedliwiać się sami, podając przyczynę nieobecności, lecz w przypadku usprawiedliwień budzących wątpliwości wychowawca ma prawo porozumieć się z rodzicami ucznia;
  4. w przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia w szkole rodzice powinni poinformować o tym wychowawcę klasy;
  5. nieusprawiedliwione nieobecności mają wpływ na obniżenie oceny z zachowania.

§ 49

Ustalony w szkole strój, ma wymiar wychowawczy. W szczególności:

 1. pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności;
 2. jednoczy wspólnotę uczniów;
 3. uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych;
 4. strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

Pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy i skupiając się na tym, co w szkole najważniejsze, czyli na nauce ustala się następujące zasady dotyczące ubioru i wyglądu ucznia:

Ucznia obowiązuje czysty, estetyczny ubiór na co dzień, odświętny strój w czasie wyjść organizowanych przez szkołę oraz galowy w czasie uroczystości.

Strój galowy:

dla dziewcząt – biała klasyczna bluzka z długim lub krótkim rękawem, granatowa lub czarna spódnica (długość co najmniej do połowy uda) lub eleganckie spodnie w tych samych kolorach oraz klasyczne eleganckie buty w tej kolorystyce;

dla chłopców - biała klasyczna koszula z długim lub krótkim rękawem, granatowe lub czarne spodnie (ewentualnie garnitur) oraz klasyczne eleganckie buty w ciemnych kolorach.

Strój odświętny:

elegancki, w stonowanych kolorach, nie zawierający elementów stroju sportowego, stosowny do różnego rodzaju wyjść poza szkołę np. do teatru lub muzeum

Strój codzienny:

1) czysty, estetyczny wg osobistych upodobań co do stylu klasyczny lub sportowy;

dla dziewcząt – spódnica (długość co najmniej do połowy uda) lub spodnie (długie lub do kolan),

dla chłopców – długie spodnie o klasycznym kroju; w okresie letnim mogą być krótsze (do kolan);

2) Okrycia zakładane bezpośrednio na ciało nie mogą być przeźroczyste , mieć dużych dekoltów, powinny mieć długość zasłaniającą brzuch i ramiona.

3) Podczas pobytu w szkole nie nosi się nakryć głowy (czapki, kaptury).

4) Noszone ubrania, torby, plecaki nie mogą zawierać nadruków (także w języku obcym) ani emblematów o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym agresji.

§ 50

1) Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:

 1. picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią,
 2. używania wulgaryzmów oraz określeń obrażających godność osobistą osób drugich,
 3. przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z  procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności,
 4. noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego,
 5. stosowania jakiejkolwiek formy przemocy,
 6. korzystania z telefonu komórkowego i innego urządzenia elektronicznego podczas zajęć edukacyjnych, zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę,
 7. nagrywania głosu i obrazu osób trzecich,
 8. samowolnego opuszczania zajęć.

2) Uczeń zobowiązany jest przed wejściem do sali, w której odbywają się zajęcia, biblioteki lub sekretariatu, do wyłączenia telefonu i schowania go do plecaka.

3) Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego w trakcie zajęć jedynie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia. Poza zajęciami edukacyjnymi telefon i inne urządzenie elektroniczne ma być używane w trybie „cichym”.

§ 52

1) System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.

2) Uczeń może być nagrodzony za:

  1. wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;
  2. wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych;
  3. rzetelną naukę i pracę społeczną;
  4. dzielność i odwagę;
  5. 100% frekwencję.

3) Rodzaje nagród:

  1. pochwała wychowawcy wobec klasy;
  2. pochwała dyrektora wobec szkoły;
  3. list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców;
  4. nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim i zakończenia roku szkolnego;
  5. nagrody rzeczowe.

4) Nagrodę, o której mowa w ust.3 pkt. 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych – dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

5) Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.

6) Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.

7) Kary uczniowie otrzymują za:

  1. naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;
  2. notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;
  3. naruszanie nietykalności cielesnej;
  4. brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników oraz osób poza szkołą;
  5. rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary);
  6. udowodnioną kradzież.

8) Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.

9)Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.

10) System kar obejmuje:

 1. upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;
 2. upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców;
 3. obniżenie oceny z zachowania;
 4. nagana dyrektora;
 5. skreślenie ucznia z listy uczniów w drodze decyzji administracyjnej – w szczególnych przypadkach, jeśli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.

11) O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.

12) Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może uchylić wymierzoną karę.

13) Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od wymierzenia kary.

14) Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 9 pkt 4, może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej jednego z niżej wymienionych organów szkoły:

  1. wychowawcy oddziału;
  2. pedagoga;
  3. samorządu uczniowskiego.

15) Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.

 • Dyrektor - ks. Artur Juzwa
 • Zastępca dyrektora - Małgorzata Salachna
 • Religia - ks. Artur Juzwa
 • Język polski - Sylwia Pieczarka, Lidia Rogowska
 • Język angielski - Kamila Drabarek, Magdalena Gromuł, Katarzyna Ignaczuk, Magdalena Stachów,  Beata Zubek
 • Język niemiecki - Dariusz Pięch, Tomasz Zuwała
 • Język hiszpański - Juan Francisco Alvarez Fajardo
 • Muzyka - Agnieszka Dutka
 • Historia - Mirosław Majchrzak
 • Historia i teraźniejszość - Mirosław Majchrzak
 • Podstawy przedsiębiorczości - Elżbieta Gabis
 • Geografia - Małgorzata Salachna
 • Biologia - Małgorzata Ostrowska, Dorota Oślizło
 • Chemia - Elżbieta Mamala
 • Fizyka - Joanna Orzechowska
 • Matematyka - Elżbieta Kamińska, Krzysztof Konik
 • Informatyka - Leszek Herman, Beata Krzan
 • Wychowanie fizyczne - Adam Wrona, Agata Wrona
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - KAtarzyna Pierzchała
 • Wychowanie do życia w rodzinie - Agnieszka Dutka
 • Doradztwo zawodowe - Joanna Taramina
 • Pedagog - Barbara Luchowska
 • Pedagog specjalny - Anna Włoszczyńska, Maria Serafin
 • Logopeda - Ewa Biernat
 • Psycholog - Joanna Łysiak
 • Nauczyciel biblotekarz - Wioletta Kowalik
 • Wychowawca internatu -  Marek Bielecki, Grażyna Rydz

Podkategorie

Szkolny zestaw podręczników w kl. I liceum 4-letniego

rok szkolny 2020/2021